Персонал и заплати

Процесите, свързани с персонала – от оформянето на документите по постъпване, издаване на документи нужни на работника по време на работата в предприятието, до прекратяване на трудовите взаимоотношения и издаването на всички необходими удостоверения в тази връзка.

Ние можем да поемем тази функция и да поддържаме досиетата на Вашите служители в перфектно състояние.

Персонал и заплати

Насреща сме, когато имате нужда от подкрепа

 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета на назначените във фирмата служители
 • Изготвяне и подаване в НАП на уведомления при сключване или изменение на трудови договори на служителите
 • Изготвяне на длъжностни характеристики на работниците и служителите
 • Издаване и попълване на трудови книжки за работниците и служителите
 • Изготвяне и администриране на други трудови и осигурителни документи (молби, заповеди, декларации, служебни бележки и т.н.)
 • Изготвяне и подаване в НАП на уведомления за допълнителни споразумения на служителите
 • Изготвяне и подаване в НАП на уведомления за прекратяване на трудови договори на служителите
 • Изготвяне на граждански договори
 • Изчисляване на дължимите хонорари на наети лица по извънтрудови правоотношения
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми за възнаграждения по граждански договори
 • Изготвяне на служебни бележки за възнаграждения по граждански договори
 • Изготвяне на служебни бележки за възнаграждения по граждански договори
 • Изготвяне на договори за управление и контрол
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица
 • Изготвяне и обработка на ведомости за работни заплати, фишове и рекапитулации
 • Изготвяне и подаване на декларации за внесените осигуровки и данък общ доход – Декларация 1 и Декларация 6
 • Съставяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета, свързани с дължимите данъчни и осигурителни вноски
 • Обработка на предадените болнични листове, създаване на декларации за обезщетения от ДОО, описи и придружителни писма за НОИ
 • Изготвяне на графици за ползване на отпуски
 • Отчитане на отпуските на работниците и служителите
 • Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения
 • Изготвяне на документи, необходими за пенсиониране – УП. 2, УП. 3 на работниците и служителите
 • Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала, които да послужат пред НОИ, Бюро по труда, НАП, Агенция за социално подпомагане и други бюджетни ведомства
 • Консултации по трудовото законодателство и социалното осигуряване
 • Съдействие при сключване на договор със Служба по трудова медицина
 • Представителство и защита при проверки и ревизии пред НАП и НОИ

Свържете се с нас

Работното време на счетоводна къща “ДИМИТРОВИ” е от понеделник до петък, от 9:00 до 18:00. За да се свържете с нас, използвайте един от следните начини:

ina_dimit@abv.bg

(359) 885-285-525

Моля, свържете се с нас on-line!

09:00-18:00

Данни за контакт


Как да ви помогнем?

Промоции