Счетоводна къща “Димитрови”

Разгледайте нашите счетоводни услуги

Счетоводно обслужване

Доверете ни се, а ние ще се погрижим за всичко останало

 • Организация формата на фирменото счетоводство
 • Разработване и съблюдаване на счетоводна политика съгласно МСС и НСС (Международни счетоводни стандарти, Национални счетоводните стандарти на малките и средни предприятия)
 • Изготвяне на индивидуален счетоводен сметкоплан, съобразен с желанието на клиента и спецификата на стопанската дейност на фирмата
 • Създаване на индивидуална счетоводна аналитичност
 • Обработка на първичните счетоводни документи, приходни, разходни, банкови и други – Приемане, проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи
 • Проверка за съответствие на счетоводните документи с данъчно законодателство
 • Текущо и навременно осчетоводяване на първичните счетоводни документи съгласно разпоредбите на българското законодателство
 • Обработка на данните с помощта на специализиран счетоводен и бизнес софтуер, позволяващ потребителски справки в различни популярни файлови формати (.pdf, .doc, .xls) с възможност за обмяна на информация по електронен път
 • Съставяне и осчетоводяване на вторичните счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство
 • Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изготвяне на инвентарна книга и осчетоводяване на амортизациите на дълготрайните активи
 • Заприходяване и отписване на ДМА и ДНМА
 • Отчитане на материалните запаси: заприходяване, изписване и следене на стоковите наличности
 • Обработка на складови наличности и аналитична отчетност според нуждите на фирмата
 • Калкулиране на себестойност на продукцията,стоките и услугите
 • Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента
 • Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента
 • Обработка на документи за командировки
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета – ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации
 • Изготвяне и подаване на информация, свързана със системата “Интрастат”
 • Изготвяне на междинни справки, отчети за обслужващите банки, НСИ и други институции
 • Текущи периодични справки и анализи, свързани със задължения към доставчици и вземания от клиенти по контрагенти, складове и парични потоци, приходи, разходи и други показатели
 • Систематизиране и обобщаване на счетоводната информация
 • Съхранение на информацията на хартиен и магнитен носител
 • Изготвяне и подаване на декларации пред Национална агенция за приходите , Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, БНБ (за чуждестранно финансиране), Агенция за защита на личните данни, Инспекция по труда
 • Текущи консултации по ДОПК, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ

Свържете се с нас

Работното време на счетоводна къща “ДИМИТРОВИ” е от понеделник до петък, от 9:00 до 18:00. За да се свържете с нас, използвайте един от следните начини:

ina_dimit@abv.bg

(359) 885-285-525

Моля, свържете се с нас on-line!

09:00-18:00

Промоции